hgs  eokul   lgs   kyk  
  01.03.2024  

Şirketler 5 dakikada kurulabilecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği yenilikler ve düzenlemeler çerçevesinde devrim niteliğinde bir kanun olduğunu belirterek, ''Kanun, ülkemizde yatırım ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi, şirketlerimizde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması, bilgi toplumuna uygun hizmetlerin ön plana çıkması gibi alanlarda önemli katkı ve imkan sağlayacak'' dedi.

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ticaretin, tarihin her döneminde toplumsal hayat üzerinde belirleyici olduğunu belirtti.

AK Parti olarak iktidara geldiklerinde ekonomik açıdan Türkiye ekonomisinin çok sıkıntılı bir durumda bulunduğunu ifade eden Yazıcı, 2002'den bu yana gerçekleştirdikleri yapısal reformlar, kararlı maliye politikaları ve bunları destekleyen sosyal politikalarla, Türkiye'yi başarısı tüm dünyaca tescil edilen bir konuma taşıdıklarını söyledi.

Bugün gelişmiş ülkeleri bile zor durumda bırakan kriz ortamında Türkiye'nin ülke olarak sağlam durduğunu ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirten Yazıcı, en büyük hedeflerinin 2023 hedeflerine Türkiye'yi taşımak olduğunu kaydetti.

Yazıcı, hükümet olarak, sağladıkları başarıyı, sanayiciler, iş adamları ve iş kadınları, tüccarlar, ihracatçılar, tüm ticaret erbapları ile birlikte gerçekleştirdiklerinin farkında olduklarını söyledi.

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun da Türkiye ekonomisinin başarılı yükseliş grafiğini ve sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek için ihtiyaç duyulan düzenlemeleri kapsadığını dile getiren Yazıcı, TBMM'de mutabakatla kabul edilerek yasalaşan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe gireceğini hatırlattı.

Yeni Ticaret Kanunu'nun yürürlük tarihine kadar olan 8 aylık süreçte, başta şirketler olmak üzere ticari hayatın içinde olan tüm tarafların kendilerini hazırlamalarının büyük önem taşıdığını belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

''Getirdiği yenilikler ve düzenlemeler çerçevesinde devrim niteliğinde sayılacak Yeni Türk Ticaret Kanunu ülkemizde; yatırım ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi, şirketlerimizde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması, bilgi toplumuna uygun hizmetlerin ön plana çıkması gibi alanlarda önemli katkı ve imkan sağlayacak.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte her şeyden önce bilişim sistemlerinden yararlanılmasının önü açılacak. Yeni Türk Ticaret Kanunu, şirketlerin kurumsallaşması, sürdürülebilirliği, rekabet gücünün artırılması, kamu güveninin oluşturulması ve şeffaflık açısından çok önemli e-düzenlemeler getiriyor. Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulabilmesine imkan tanınıyor. Böylece ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içerikler düzenli olarak depolanacak ve elektronik ortamda sunulacak.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde sicil kayıtlarının elektronik ortamda güvenli, düzenli ve eksiksiz tutulması ile aleniyet ve şeffaflığı sağlamak üzere, kısaca MERSİS dediğimiz 'Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ni oluşturuyoruz. Bu sistem ile ticari alanda faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilerin her birinin bir ticari kimlik numarası olacak. Böylece tüm iş, işlem ve faaliyetlerin bu yazılım üzerinden izlenmesi imkanına kavuşacağız. Sistemin pilot uygulamasına Mersin'de başladık. 2012 yılı sonuna kadar da ülke geneline yaygınlaştırmış olacağız.''

-''Formalite kalmayacak, 5-6 dakikada şirket kurulabilecek''-

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte şirketler kurulurken artık uzun formalitelere gerek kalmayacağını, elektronik ortamda 5-6 dakikada şirket kurulmasının mümkün hale geleceğini ifade eden Yazıcı, ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulacağını ve depolanacağını, fatura ve benzeri teyit mektuplarının elektronik ortamda hazırlanıp saklanabileceğini, genel kurul çağrılarının elektronik posta ile yapılabileceğini ve toplantıya katılma, öneri sunma, oy kullanma gibi yönetimsel haklarda elektronik imza kullanılabileceğini kaydetti.

Tarafların anlaşması durumunda ihbar, itiraz ve benzeri beyanların da yine internet yolu ile yapılabileceğine işaret eden Yazıcı, kanunun getireceği yenilikleri şöyle sıraladı:

''Sermaye şirketleri için getirilen internet sitesi yükümlülüğü ile gerekli bilgi ve belgeler bu şirketlerin internet sitelerinden yayımlanacak. Bu internet sayfasında yer alacak bilgilerin yayınlanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlığımızca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Öte yandan, Eski Ticaret Kanunu'nda sadece sermaye şirketleri için öngörülen Bakanlıkça düzenleme yapma yetkisi, yeni kanunumuzla tüm ticaret şirketlerini kapsayacak şekilde genişletildi.

Bu kanunla getirdiğimiz bir diğer yenilik ise tek kişiyle şirket kurulumudur. Bugünkü mevzuatımıza göre bir anonim şirket kurmak için 5 kişi gerekiyor. Kişiler bunu sağlayabilmek için ticaretle ilgisi olmayan tanıdıklarını, eşini, dostunu kurucu olarak gösteriyor ama bunlar yapay ortaklar olarak kalıyor. Yeni Kanuna göre artık tek kişi bu şirketi kurabilecek.

Tacirlerin defter tutma zorunluluğu da yeni kurallara bağlandı. Şirket birleşmelerinde aynı türden olma şartı kaldırıldı, birleşme sözleşmesinin kapsamı daha somut hale getirildi. Şirketlere tür (nev'i) değiştirme serbestisi tanındı. Daha önceki mevzuatımızda bulunmayan Şirketler Topluluğu Hukuku ilk defa bu kanunla düzenlendi. Bu düzenleme ile ana ve yavru ortaklıklar arasındaki ilişkiler şeffaflık, hesap verebilirlik ve menfaat dengesi temelinde sağlanacak.

Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olmayan anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemine geçebilmesine imkan tanındı. Şirketlerde ayni sermaye ile ilgili önemli yenilik ve sınırlamalar yapıldı. Pay sahipleri ve limited şirket ortaklarının şirkete borçlanması yasaklandı.

Yeni kanunla, yönetim kurulunun en az üç kişiden oluşma şartı kaldırıldı. Bundan böyle tek kişilik yönetim kurulu olabilecek. Üstelik bu tek kişinin pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmuyor. Yine yönetim kurulu üyelerine sadece gerçek kişi değil, tüzel kişi olabilme imkanı da tanınmıştır.

Ayrıca, yönetim kurulu toplantılarını kolaylaştırmak amacıyla toplantıların elektronik ortamda yapılabilmesi imkanı getirildi.

Kanunla birlikte, vergi mevzuatımıza göre hazırlanan finansal tablolar, yerini uluslararası raporlama standartlarına göre hazırlanmış tablolara bırakacak. Şirketler, mali tablolarını Türkiye muhasebe standartlarına uygun bir şekilde tutacaklar.''

-''Bağımsız denetim olacak''-

Yeni kanunun, finansal tabloların bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesi zorunluluğu getirdiğini belirten Bakan Yazıcı, kanunun oluşturulması aşamasındaki temel hedeflerden birinin, ticari denetim olgusunun daha şeffaf, kurumsal ve hesap verilebilir bir noktaya taşınmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Bağımsız denetimin ilk defa düzenlenecek bir alan olarak bu kanunda yer aldığını ifade eden Yazıcı, şöyle devam etti:

''Bu doğrultuda, kanunun denetime bakış açısı üzerinde değişiklikler yaptık ve bağımsız denetimi, ticaret denetiminin temel eksenlerinden biri haline getirdik. Mevcut durumda şirketlerin zorunlu organları arasında sayılan ve konuyla ilgili bir uzmanlığı bulunması gerekmeyen denetçi vasıtasıyla yapılan denetim, artık tarihe karışıyor.

Yeni kanunla, şirketlerin ölçeğine göre ya bağımsız denetim kuruluşları ya da en az bir serbest muhasebeci, mali müşavir veya yeminli mali müşavir uzman tarafından bağımsız denetimler yapılacak.

Yeni Kanunun denetim anlayışı; bilgiye, muhasebeye, kamuoyunu aydınlatmaya, ortakların haklarını, alacaklıların haklarını korumaya yönelik bir denetim olacak. Başka bir ifade ile vergi matrahını artırmaya yoğunlaşan bir denetim anlayışı yeni kanunun kabul ettiği bir yaklaşım değil.

Bağımsız denetimle birlikte, tüm mali tabloların uluslararası standartlara uyumlu bir şekilde oluşturulması sonucu, kayıt dışılık açısından da önemli bir ilerleme sağlanmış olacak. Yeni Kanun, öncelikle verginin mükellefini yaşatmayı ve onu güçlü bir yapıda tutmayı hedefliyor. Bu hedefin gerçekleşmesi ile birlikte verginin matrahı da artacak.

Yeni Kanuna göre, ticaret şirketlerinin işlemleri ve Ticaret Sicili Müdürlüklerinin faaliyetleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı eliyle denetlenecek.

Eski Türk Ticaret Kanunu'nda sadece sermaye şirketleri için öngörülen denetleme yetkisinin kapsamı yeni kanunumuzla genişletildi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ait yetki kapsamına tüm ticaret şirketleri dahil edildi.

Kısaca ifade etmek gerekirse, yeni kanun, şirket denetimi konusunu eski kanundaki zafiyetlerle dolu durumdan çağdaş bir noktaya taşıyor. Şirketlerin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve ticaret erbabımızın uluslararası ticari ilişkilere mali denetim yönünden uyumunu sağlayacak hukuksal adımları etkin bir biçimde atıyor.''

Yürürlüğe girecek kanunla ilgili olarak 20'yi aşkın ikincil düzenleme çalışmalarını yapma görevinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu ifade eden Yazıcı, ikincil mevzuat çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Yazıcı, bu kapsamda bakanlık denetimini düzenleyecek Denetleme Tüzüğü, ticaret sicili işlemlerinin kanunun anlayışına uygun olarak düzenleneceği Ticaret Sicil Tüzüğü ve Türkiye'de ilk kez düzenlenen elektronik ortamda genel kurul yapılabilmesini sağlayacak Elektronik Genel Kurul Tüzüğü taslaklarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

İkincil düzenlemeler içerisinde en önemli yeri tutan bu 3 tüzük taslağının kısa süre içerisinde kamuoyu görüşüne sunulacağını belirten Yazıcı, bunların dışında uygulamaya yön verecek son derece önemli 9 yönetmelikle ilgili çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Yazıcı, ikincil düzenlemelerin yayınlanması ile birlikte şirketlerin ve ticari işletmelerin yeni kanuna daha hızlı intibak etmelerinin sağlanacağını vurguladı.

-Elektronik ticaret-

Elektronik ticaretin giderek büyüyen ve gelişen bir alan olduğunu hatırlatan Gümrük ve Ticaret Bakanı, Bu doğrultuda, önemi günden güne artan elektronik ticaretin hukuki altyapısını oluşturmak üzere gerekli adımları attıklarını ifade etti. Yazıcı, önümüzdeki dönemde elektronik ticarete ilişkin yasayı da çıkaracaklarını anlattı.

Bakan Yazıcı, tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemeleri, Avrupa Birliği normları ve ülke koşulları doğrultusunda revize etme çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Konular